Gældende vedtægter 2021

1) Formål

Det primære formål for Aalborg Studenterterapi er at dygtiggøre kommende psykologer i det terapeutiske håndværk ved at tilbyde terapi til borgere (18 år +). 

2) Placering

Aalborg Studenterterapi har til huse i Aalborg midtby, Vesterå 4, 2 sal, 9000, Aalborg. 

3) Medlemmer

Aalborg Studenterterapi drives primært af psykologistuderende fra Aalborg Universitet. 

4) Terapeuter

Terapien udøves af medlemmer, der som minimum har gennemført og bestået kurset i Psykologisk Praksis og Interventionsmetode, som er placeret på psykologiuddannelsens 7. semester. 

5) Eksklusion

Aalborg Studenterterapis bestyrelse forbeholder sig retten til at ekskludere et medlem såfremt: 

5.1) at vedkommende modarbejder foreningens formål

5.2) hvis vedkommende af et flertal i bestyrelsen vurderes uegnet (f.eks. terapeutisk, praktisk eller kollegialt)

5.3) arbejder i modstrid med eksisterende dansk lovgivning og etiske retningslinjer herunder persondataforordningen og etiske retningslinjer for nordiske psykologer

5.4) ved brud på punkt 5.1, 5.2 og 5.3 gives først en mundtlig og dernæst en skriftlig advarsel fra formanden, samt slutteligt en afstemning ved bestyrelsesmøde med flertal for eksklusion

5.4.1) I særligt grove tilfælde ekskluderes man med det samme (f.eks. brud på punkt 4.3)

5.4.2) Opfører man sig ikke i overensstemmelse med dansk lovgivning, vil dette blive anmeldt.

I tilfælde af at en person ekskluderes af bestyrelsen, kan denne beslutning tages op til drøftelse på den derpå følgende generalforsamling. Er de fremmødte på generalforsamlingen ikke enige i denne beslutning, kan vedkommende fortsat være aktivt medlem i foreningen. Vilkår aftales på baggrund af den individuelle sag. Der vil altid være tale om en helhedsvurdering.

6) Procedure ved pludseligt afbrud af terapiforløb fra studenterterapeut og varetagelse/overtagelse af klienternes terapiforløb

6.1) Studenterterapeut informerer formand og næstformand om behov og eventuelt årsag til akut behov for afbrud med klient. Hvis muligt informerer studenterterapeuten om tidshorisont for fravær.

6.2) Ved misligeholdelse af foreningens forpligtelser og deraf afbrudt forløb gælder følgende procedure også.

6.3) Formand og næstformand vurderer, eventuelt med studenterterapeuten, behovet for handling. I forlængelse af, at samtaleforløbene Aalborg Studenterterapi er ubegrænset er der som udgangspunkt forskel på handling. Som udgangspunkt er det som følger:

6.3.1) Er der tale om et nystartet forløb, hvor der endnu ikke har været terapisessioner, men kun forsamtale, tilbydes klienten et forløb med anden studenterterapeut med hurtig opstart.

6.3.2) Er der tale om et forløb, der har haft længere varighed kan terapien overtages af supervisor hvis der indgås en aftale herom. Dette uden merbetaling for klienten og alle udgifter forbundet med dette dækkes af foreningen.

7) Terapiforløb 

Aalborg Studenterterapi tilbyder terapiforløb hos psykologistuderende på kandidatniveau (herefter benævnt “terapeut”) under følgende rammer:

7.1) Terapiforløb består som udgangspunkt af 12 sessioner á 50-60 minutter (inklusiv 1-2 forsamtaler og minimum 1 afsluttende samtale)

7.1.1) Én terapisession koster 100 kr. (forsamtaler undtaget)

7.1.2) Samtaler vil som udgangspunkt blive afholdt i foreningens terapilokale

7.1.3) Samtalerne vil blive videooptaget, og bruges som læringsmateriale til supervision. Ingen andre end Aalborg Studenterterapi’s medlemmer og den tilknyttede supervisor vil komme til at se videomaterialet. Videomaterialet slettes senest 6 måneder efter endt forløb.

7.2) De psykologistuderende skal i samarbejde med klienten bestræbe sig på at planlægge forløbet således, at terapiforløbet (12 sessioner) så vidt muligt er afstemt til at afslutte inden en terapeuts dimission som cand.psyk. eller ved terapeutens planlagte opsigelse af frivilligkontrakt

7.3) En terapeuts planlagte dimission/opsigelse bør varsles til klienten med minimum 4 samtaler tilbage

7.4) Hvis der ved en terapeuts dimission/opsigelse (dvs. ved afsluttet terapiforløb) stadig er et ønske eller behov for at gå i terapi, kan klienten henvises til en anden studenterterapeut, hvis der er åbne pladser på ventelisten, ellers vil klienten blive tilbudt en plads på venteliste

7.5) Ved klienters uanmeldte udeblivelse opkræves fuld betaling. Afbud skal varsles senest kl. 16:00 dagen forinden. Ved uanmeldte udeblivelse á 2 planlagte terapisessioner i streg varsles afbrud af terapiforløbet.

8) Kontingent

Aalborg Studenterterapi opkræver et medlemskontingent på nul kroner årligt i forbindelse med generalforsamlingen.

9) Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året, med mulighed for at indkalde til generalforsamling oftere, men aldrig sjældnere. 

9.1) Varsling af generalforsamling

Bestyrelsen pålægges at indkalde til generalforsamling senest 14 dage før mødet foregår. 

9.2) Stemmeret

Alle medlemmer har stemmeret ved fremmøde. 

Alle medlemmer har én stemme (uanset hvor mange poster de måtte varetage). 

Flertal defineres ved, at over 50% af stemmer for/imod et givent punkt.

Hvis mindst én ønsker det, er der krav om anonym stemmeafgivelse fra alle medlemmer.

9.3) Dagsorden

Aalborg Studenterterapi kræver som minimum, at følgende er på dagsordenen under en generalforsamling: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Valg af formand, næstformand, kasserer, menige medlemmer, suppleanter mv.
  6. Diskussion af indkomne forslag
  7. Eventuelt

9.4) Ekstraordinær generalforsamling

9.4.1)
Aalborg Studenterterapi kan kalde ind til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der måtte blive behov for det. 

9.4.2)
Alle medlemmer kan tage kontakt til et hvilket som helst bestyrelsesmedlem, som i samråd med vedkommende kan vurdere, at der er behov for en ekstraordinær generalforsamling og dermed også indkalde til dette.

10) Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at sikre foreningens overlevelse og udvikling i overensstemmelse med foreningens formål. Aalborg Studenterterapi bestræber sig på, at alle medlemmer har medindflydelse på foreningens udvikling og arbejde. Det er formandens opgave at sikre, at foreningens vedtægter overholdes, og formanden har det koordinerende overblik i bestyrelsen. Bestyrelsen afholder mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Foreningen vil bestå af mindre arbejdsudvalg under bestyrelsen, som internt styrer, hvor mange gange de mødes. 

10.1) Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen sammensættes af en formand, en næstformand, en kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Det er i indeværende forening muligt at besidde flere poster i bestyrelsen. Bestyrelsen skal minimum bestå af 2 og maksimum af 9 medlemmer. 

10.2) Valgperiode

Bestyrelsen vælges demokratisk og som udgangspunkt for en 1 årig periode og alle medlemmer kan stille op til alle poster. 

10.3) Suppleanter

Aalborg Studenterterapi har som udgangspunkt 0-2 suppleanter. 

10.4) Fravigelser

I tilfælde af, at et valgt bestyrelsesmedlem må/skal trække sig urettidigt fra bestyrelsen, må bestyrelsen selv, på det derpå følgende bestyrelsesmøde, overdrage vedkommendes post/-er på en meningsfuld måde i den eksisterende bestyrelse inkl. suppleanter. Dette gælder indtil næste generalforsamling. 

10.5) Konflikt

I tilfælde af interne konflikter forsøges disse først løst internt. Er dette ikke muligt, skal det drøftes med foreningens eksterne rådgivere, som vil fungere som konfliktmægler og bistå med handlingsplan. 

11) Økonomi

Aalborg Studenterterapi følger kalenderåret som regnskabsår. 

Det er generalforsamlingen, der skal godkende årsregnskabet, som fremlægges af kassereren. 

Det er kassererens opgave at sikre, at Aalborg Studenterterapi’s økonomiske forpligtelser er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

11.1) Tegningsregler

Foreningens kasserer kan underskrive økonomiske transaktioner på foreningens vegne. 

11.2) Ansvar

Formand og kasserer deler det økonomiske ansvar for foreningen og har adgang til foreningens konto. I tilfælde af, at den samme person varetager begge poster, skal et andet bestyrelsesmedlem dele ansvaret. Foreningens økonomi kan aldrig være noget, som nogen hæfter personligt for. 

12) Vedtægtsændringer

Vedtægterne ændres ved flertal på den årlige ordinære generalforsamling og ved en evt. ekstraordinær generalforsamling. 

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes ud/deles til samtlige medlemmer ifm. indkaldelse til hhv. bestyrelsesmøde og generalforsamling.

13) Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses, hvis ingen medlemmer har interesse i at drive foreningen videre. 

Foreningens eventuelle formue doneres til en anden frivillig forening i lokalområdet, som medlemmerne kommer til rette om.