Vedtægter 2023

Aalborg Studenterterapi vedtægter pr. 04.04.2023

 

1. Formål

1.1. Det primære formål for Aalborg Studenterterapi er at tilbyde terapi til borgere bosat i Region Nordjylland (18 år +) og sekundært at dygtiggøre kommende psykologer.

1.2. Vi bestræber os i foreningen på, at vores terapiforløb er tilgængelige, kvalificerede og billige.

1.3. Selvom terapiforløb hos Aalborg Studenterterapi kan tilbydes enhver borger bosat i Region Nordjylland (18 år +), er foreningens målgruppe borgere, som ikke har de økonomiske ressourcer til at søge hjælp hos andre, eller som er på venteliste andetsteds, hvorfor vi i foreningens PR-arbejde retter os mod denne målgruppe.

 

 

2. Placering

Aalborg Studenterterapi har til huse i Aalborg midtby, Vesterå 4, 2 sal, 9000, Aalborg. 

 

3. Organisation

3.1. Aalborg Studenterterapi er organiseret i to dele, der udgøres af en administrerende- og udøvende del. Disse to dele rapporterer til forpersonen, som rapporterer til bestyrelsen. Den administrerende del arbejder med foreningens daglige drift, såsom økonomi og fundraising. Den udøvende del varetager terapi opgaven, som er foreningens overordnede produkt. Hver del udpeger en repræsentant indbyrdes. 

3.2. Repræsentanten varetager sin gruppes interesse og informerer forpersonen om status i deres respektive del. Repræsentanterne og forpersonen afholder mindst 4 møder om året.

3.3. Forpersonen administrerer foreningen efter de mål, der aftales på bestyrelsesmøderne og har i den forbindelse beføjelse til at træffe beslutninger om fordeling af ressourcer samt små justeringer i praksis. Forpersonen har desuden beføjelse til at irettesætte medlemmer, der ikke lever op til deres ansvarsopgaver i overensstemmelse med foreningens mål og vedtægter. I forlængelse heraf har forpersonen beføjelse til at ekskludere medlemmer se. pkt. 10.

3.4. Bestyrelsen opgave er at formulere foreningens mål, samt sikre at foreningen udvikler sig i overensstemmelse med disse. Dette opnås gennem minimum 4 årlige bestyrelsesmøder, hvor forpersonen aflægger rapport. Bestyrelsen har i forlængelse heraf beføjelse til at irettesætte forpersonen eller ekskludere denne se. pkt. 10.6.

3.5. Foreningens administrative del drives som udgangspunkt af psykologistuderende på bachelorniveau, hvor terapi opgaverne alene varetages af psykologistuderende på kandidatniveau se pkt.. 6, som har gennemført kurset Psykologisk Praksis og Interventionsmetode (PPI), se pkt. 5.2.. Foreningens administrative medlemmer klædes på til opgaven ved at der foreligger adgang til kurser, supervision og oplæringsmateriale i opgaverne. 

 

4. Bestyrelsens sammensætning

4.1. Bestyrelsen sammensættes af minimum 3 aktive medlemmer. Det er ikke muligt for forpersonen at sidde i bestyrelsen, da dette vil være en interessekonflikt. Såfremt bestyrelsen består af et lige antal personer, og der opstår stemmelighed vil afstemningen blive overgivet til hele foreningen. 

4.2. Aalborg Studenterterapi har som udgangspunkt 0-2 suppleanter til bestyrelsen. 

4.3. Bestyrelsen vælges demokratisk og som udgangspunkt for en 1 årig periode. Alle medlemmer kan stille op. 

4.4. I tilfælde af et valgt bestyrelsesmedlem må trække sig, er det den resterende bestyrelses ansvar at sørge for, at der fortsat er minimum 3 medlemmer.

4.5. I tilfælde af interne konflikter i bestyrelsen forsøges disse først løst internt. Er dette ikke muligt, drøftes konflikten med foreningens eksterne rådgivere, som vil fungere som konfliktmægler og bistå med en handlingsplan. 

 

5. Medlemmer

5.1. Aalborg Studenterterapi drives af psykologistuderende. 

5.2. Terapien udøves af medlemmer, der som minimum har gennemført et kursus i Psykologisk Praksis og Interventionsmetode. 

5.3. De administrative funktioner udføres som udgangspunkt af studerende på bachelorniveau.

 

6. Terapiforløb 

Aalborg Studenterterapi tilbyder terapiforløb af psykologistuderende på kandidatniveau (herefter benævnt “terapeut”) under følgende rammer:

6.1. Terapiforløbet kan tilbydes enhver borger, der er over 18 år og bosat i Region Nordjylland.

6.2. Terapiforløb består som udgangspunkt af 12 sessioner á 50-60 minutter (inklusiv 2-4 forsamtaler og minimum 1 afsluttende samtale).

6.3. En terapisession koster 100 kr. Forsamtaler er gratis.

6.4. Samtaler vil som udgangspunkt blive afholdt i foreningens terapilokale.

6.5. Samtalerne bliver videooptaget, og bruges som læringsmateriale til supervision. Ingen andre end Aalborg Studenterterapi’s medlemmer og den tilknyttede supervisor vil komme til at se videomaterialet. Videomaterialet behandles i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

6.6. Terapeuterne skal i samarbejde med klienten bestræbe sig på at planlægge forløbet således, at terapiforløbet (12 sessioner) så vidt muligt er afstemt til at afslutte inden en terapeutens dimission som cand.psych. eller ved terapeutens planlagte opsigelse af frivilligkontrakt.

6.7. En terapeuts planlagte dimission/opsigelse varsles som udgangspunkt til klienten med minimum 4 samtaler tilbage.

6.8. Hvis der ved en terapeuts dimission eller opsigelse stadig er et ønske eller behov for at gå i terapi, kan klienten henvises til en anden studenterterapeut såfremt en er ledig. I andre tilfælde vil klienten blive tilbudt en plads på ventelisten.

6.9. Ved klienters uanmeldte udeblivelse opkræves fuld betaling. Afbud skal varsles senest kl. 16:00 dagen forinden. Ved uanmeldt udeblivelse á 2 planlagte terapisessioner i streg varsles afbrud af terapiforløbet.

 

7. Procedure ved pludseligt afbrud af terapiforløb fra studenterterapeut og varetagelse/overtagelse af klienternes terapiforløb

7.1. Studenterterapeuten informerer forpersonen om behov for, og eventuelt årsag til, akut behov for afbrud med klient. Hvis muligt informerer studenterterapeuten om tidshorisont for fraværet. Følgende gælder ydermere studenterterapeutens eksklusion fra foreningen se pkt. 10.

7.2. Forpersonen vurderer, eventuelt i samarbejde med studenterterapeuten, behovet for handling. Som udgangspunkt vil handling være som følger:

7.2.1. Er der tale om et nystartet forløb, hvor der endnu ikke har været terapisessioner, men kun forsamtale, tilbydes klienten et forløb med anden studenterterapeut med hurtig opstart.

7.2.2. Er der tale om pludselig afbrud midt i et forløb, hvor der har været terapisessioner, tilbydes klienten et forløb med anden studenterterapeut med hurtig opstart.

7.2.3. Er der tale om et længere forløb, der er nær afslutning kan klienten tilbydes en plads på venteliste.

 

8. Økonomi

8.1. Foreningens økonomi kan aldrig være noget, som nogen hæfter personligt for.

8.2. Aalborg Studenterterapi følger kalenderåret som regnskabsår. 

8.3. Årsregnskabet godkendes til generalforsamlingen, hvor det fremlægges af kassereren eller den økonomiske konsulent. 

8.4. Det er forpersonens og kassererens opgave at sikre, at Aalborg Studenterterapi’s økonomiske forpligtelser er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

8.4.1. Det er forpersonens ansvar at godkende alle bilag, før kassereren fremsender dem til konsulenten, og eventuelt gribe ind, hvis der forekommer ulovlige forhold.

8.4.2. Bliver et medlem bekendt med økonomisk svindel i foreningen har medlemmet pligt til at rapportere dette til forpersonen, som formidler kontakt til politiet. Såfremt denne pligt forsømmes, anses dette som grov ansvarsforsømmelse af foreningen.

8.5. Forpersonen, kassereren og den økonomiske konsulent har adgang til foreningens bankkonto se pkt. 8.9.2. Det er kun kassereren, som har beføjelse til at anvende foreningens midler til en række bestemte formål. Disse formål er betaling af faktura, regninger, gebyrer, rykkere, godkendte indkøb og oprettelse af faste overførsler.

8.5.1 Den økonomiske konsulent og kasserer har beføjelse til at oprette betalinger, som forpersonen skal godkende.

8.6. Kassereren må ikke låne eller udlåne penge af foreningen, investere på vegne af foreningen, eller på nogen måde egenhændigt træffe en beslutning om, at overføre penge, der ikke er direkte relateret til de formål nævnt i pkt. 8.5.

8.7. Kassereren må ikke tegne lån i foreningens navn. 

8.8. Kassereren må ikke udlåne foreningens kort eller overlade adgang til foreningens bankkonto til andre, men har beføjelse til at dele detaljerede kontoudtog og fremvise alt regnskabsrelateret materiale med foreningens medlemmer og eksterne konsulenter se pkt. 8.9.2, såfremt personfølsomme oplysninger ikke deles med udefrakommende. Personfølsomme data udgøres af klienters navn, adresse og kontaktoplysninger.

8.9. Kasseren har beføjelse til at samarbejde med konsulenten såfremt dette godkendes af forpersonen. I kraft af en aftale om fortrolighed, kan konsulenten modtage kopier af fakturaer.

8.9.1 Den økonomiske konsulent har beføjelser til at tilgå klienternes navn ifm. udformning af faktura. 

8.9.2 Konsulenten har underskrevet en tavshedserklæring ifm. klienternes

personoplysninger og bankoplysninger.

8.10. Forperson og kasserer har tegningsret, hvorfor forperson og kasserer har ret til at underskrive dokumenter på vegne af foreningen.

8.11. Foreningens medlemmer arbejder frivilligt og har derfor ikke ret til at modtage løn for deres arbejde i foreningen.

8.12. Et bogføringsprogram anvendes af konsulenten til at bankafstemme og bogføre foreningens økonomiske aktiviteter.

8.12.1. Alle bilag gemmes i øvrigt på foreningens drive.

8.12.2. Af hensyn til persondataloven gemmes alle faktura ved hjælp af den krypterede e-mail.  

8.13. Når et bilag skal godkendes er det tilstrækkeligt at sende det via elektronisk kommunikation og modtage et skriftligt tilsagn om godkendelse. 

8.13.1. Denne korrespondance foregår via krypteret e-mail.

 

9. Fundraising

9.1. Fundraiserne har, på vegne af foreningen, beføjelse til at formulere ansøgninger med henblik på at modtage fondsmidler. 

9.2. Når fundraiserne har skrevet en ansøgning eller en evaluering, skal den

godkendes af den relevante repræsentant før den sendes afsted. 

 

10. Eksklusion

Aalborg Studenterterapi forbeholder sig retten til at ekskludere et medlem såfremt: 

 

10.1. Vedkommende modarbejder foreningens formål,

10.2. Vedkommende af forpersonen og relevant repræsentant vurderes uegnet til

arbejdsopgaverne, kollegialt samarbejde, eller forstyrrer trivslen og/eller

arbejdsmiljøet væsentligt, eller

10.3. Medlemmet handlinger strider imod eksisterende dansk lovgivning og etiske retningslinjer, herunder persondataforordningen og etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

10.4. Forud for eksklusion på baggrund af pkt. 10.1., 10.2., og/eller 10.3 gives først en mundtlig og dernæst en skriftlig advarsel fra forpersonen.

10.4.1 I særligt grove tilfælde ekskluderes man øjeblikkeligt.

 

10.5. Opfører man sig ikke i overensstemmelse med dansk lovgivning i forbindelse med sit virke i foreningen, anmeldes dette af forpersonen til politiet.

10.6. Vurderes forpersonen til at handle i uoverensstemmelse med punkt 10.1., 10.2. og/eller 10.3., eller mistænkes forpersonen for at begå økonomisk kriminalitet, har ethvert medlem med denne mistanke pligt til at underrette bestyrelsen, som skal undersøge og eventuelt viderebringe sagen.

10.7. I tilfælde af at en person ekskluderes af forpersonen, kan denne beslutning tages op til drøftelse på den efterfølgende generalforsamling. Er de fremmødte på generalforsamlingen ikke enige i denne beslutning, kan vedkommende fortsat være aktivt medlem i foreningen. Vilkår aftales på baggrund af den individuelle sag. Der vil altid være tale om en helhedsvurdering. 

 

11. Kontingent

Aalborg Studenterterapi opkræver et medlemskontingent på nul danske kroner årligt i forbindelse med generalforsamlingen.

 

12. Generalforsamling

12.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året med mulighed for at indkalde til generalforsamling oftere, men aldrig sjældnere. 

12.2. Bestyrelsen pålægges at indkalde til generalforsamling senest 14 dage før mødet foregår.

12.3. Alle medlemmer har stemmeret ved fremmøde. 

12.3.1. Alle medlemmer har én stemme

12.3.2. Flertal defineres ved, at over 50% af stemmer for/imod et givent punkt. Hvis mindst én ønsker det, er der krav om anonym stemmeafgivelse fra alle medlemmer.

12.4. Aalborg Studenterterapi kræver som minimum, at følgende er på dagsordenen

under en generalforsamling: 

  • Valg af dirigent

  • Valg af referent

  • Forpersonen og repræsentanternes beretning

  • Kassererens beretning og godkendelse af regnskab samt budget

  • Valg af forperson, næstforperson, kasserer, repræsentant for administration og terapi samt bestyrelse.

  • Diskussion af indkomne forslag

  • Eventuelt

12.4.1 Valgperioden er fra juni til juni.

12.5. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der måtte blive behov for det. 

12.5.1. Alle medlemmer kan tage kontakt til et hvilket som helst bestyrelsesmedlem, som i samråd med vedkommende og ét andet bestyrelsesmedlem kan vurdere, at der er behov for en ekstraordinær generalforsamling og dermed også indkalde til dette.

 

13. Vedtægtsændringer

13.1. Vedtægterne ændres ved flertal på den årlige ordinære generalforsamling og ved en evt. ekstraordinær generalforsamling. 

13.1.1. Forslag til vedtægtsændringer skal deles med samtlige medlemmer i forbindelse med indkaldelse til hhv. bestyrelsesmøde og generalforsamling.

 

14. Opløsning af foreningen

14.1. Foreningen kan opløses, hvis ingen medlemmer har interesse i at drive foreningen videre. 

14.2. Foreningens eventuelle formue betales først og fremmest tilbage til de fonde, som foreningen har modtaget støtte fra, i det omfang at donationen endnu ikke er blevet brugt færdig til det formål, som den er godkendt til. 

14.2.1. De overskydende penge doneres til en anden frivillig forening i 

 

lokalområdet, som medlemmerne bliver enige om.